תוצאות: 3344
מחיר | שם ▲ מיין לפי:

גרילים מקצועים

אחריות מלאה ל-5שנים ע"י אמישראגז.לפי תקנון היבואן
  מחיר רגיל: 3,790 ₪ מחיר
2,670 ₪
גריל גז אמישראגז דגם: MONARCH 320

טלוויזיות

טלוויזיית 3D EDGE LED 50" SMART TV מעבד וידאו מתקדם X-Reality PRO SONY ANDROID TV תלת ממד אקטיבי זיכרון פנימי 16GB 8.5 זמין לשימוש חנות האפליקציות של גוגל PLAY STORE
טלוויזיה 50 סוני LED SONY דגם:KDL50W808

מסחטות מיצים

קוטר פתח ההזנה: 7.6 ס"מ. הספק מנוע: 240 וואט. מידות: 449X 208 X 228 מ"מ.
מסחטת מיצים קובינגס פיה רחבה B6000 דגם: NS621CBS2

מזגנים

אחריות לשנה ע"י אלקטרה הרחבת אחריות לעוד שנתיים בתוספת 290 שח .
מזגן אלקטרה 1.5 כוח סוס מדגם: GO 18

טוחני אשפה

מפסק בטיחותי פנאומטי BUILT-IN. מנוע מהפכני DURA-DRIVE HEAVY DUTY. פעולת טחינה דו כיוונית תוצרת ארה"ב!!!
  מחיר רגיל: 3,990 ₪ מחיר
2,150 ₪
טוחן אשפה IN SINK ERATOR דגם: ISE 66
ספרינג Sale
logo

 

28.08.2016

תקנון מבצע קש-בק לקנייה חוזרת ברשת סמגל עילית 

  1. כללי: סמגל עילית 1968 בע"מ (להלן: סמגל תעשיות) המנהלת ומפעילה את רשת סמגל עילית , יוצאת במבצע במסגרתו כל לקוח שרכש בפועל במהלך תקופת המבצע איזה ממוצרי הרשת, בחנויות הרשת יהיה זכאי לקבל שובר כספי בסך משתנה לקניה חוזרת ברשת, בהתאם לגובה העסקה אותה ביצע (להלן: “המבצע”)

2. הגדרות:
2.1. “המוצרים שבמבצע” –כל מוצרי הרשת הנמכרים בחנויות .  
2.2. “שובר קש-בק”– כל מוצר שבמבצע, יזכה את רוכשו במעמד הרכישה ולאחר התשלום ואישורו בגין הקניה, בשובר כספי קש-בק בסך משתנה בהתאם למוצר אותו רכש הלקוח ועד לסך של 1000 ₪, לקנייה חוזרת ברשת, בכפוף לתנאי המימוש המפורטים להלן.

3. תקופת המבצע: החל מיום  01.09.2016 ועד ליום 25.10.2016, בכפוף לכל זכות המוקנית לסמגל עילית להאריך את תקופת המבצע או לקצרו, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט (להלן: “תקופת המבצע”). 

4. המבצע: 
4.1. בגין רכישת איזה מהמוצרים שבמבצע במהלך תקופת המבצע, יהיה זכאי לקוח לקבל שובר כספי מתנה (בסכום משתנה בהתאם לגובה העסקה אותה ביצע), לרכישה חוזרת ברשת. למען הסר ספק מובהר כי הסך המקסימאלי של השובר הכספי הינו 1000 ₪, כאשר סך השובר משתנה בהתאם לגובה העסקה אותה ביצע הלקוח בכפוף לטבלת מבצע קשבק המתארת את היחס שבין גובה העסקה לבין סכום תלושי הקש-בק להם זכאי הלקוח בגין העסקה אותה ביצע .
4.2. השובר הכספי יימסר ללקוח במעמד הרכישה . 
4.3. הזכאות לשובר הכספי הינה אך ורק ללקוחות שרכשו בחנויות הרשת או במהלך תקופת המבצע כמפורט בסעיף 4 זה לעיל.

5. השובר הכספי:
5.1. השובר הכספי ניתן למימוש על ידי הלקוח בעת קניה חוזרת. מובהר כי הלקוח לא רשאי לממש את השובר הכספי כחלק מעסקת הרכישה בגינה ניתן לו השובר הכספי.
5.2. השובר הכספי, ניתן למימוש בחנויות הרשת .
5.3 במידה ותבוצע הנחה פרטנית נוספת ללקוח שלא במסגרת כפל המבצעים וההנחות הרשמיות שניתנות ברשת, הלקוח אינו זכאי להטבה ויאלץ לוותר עליה
5.4. תוקפו של השובר הכספי הינו עד ליום 31.12.2016 (להלן: “תקופת המימוש”) או עד לתקופה שתראה לנכון חברת סמגל עילית להאריך או לקצר את תוקפו של השובר. השובר הכספי ניתן למימוש מלא בלבד, דהיינו מימוש השובר הכספי בקנייה החוזרת יהיה במלוא סכומו ולא ינתן עודף בכסף מזומן או זכות זיכוי חוזרת ללקוח בגין אותו שובר. לא תינתן ללקוח אפשרות לפצל את השובר למספר מימושים. 
6. כללי
6.1. תקנון המבצע ימצא במשרדי סמגל עילית בע"מ – מחלקת שיווק , מרקוני 11 ,צק פוסט חיפה. 
6.2. סמגל עילית בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כללי ונהלי המבצע, לרבות בקשר עם הזכאות לשובר הכספי ו/או מועדי ואופן מימושם.

6.3. סמגל עילית בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להאריך ו/או לקצר את תקופת המימוש והלקוח מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
6.4. זכאות הלקוח וכן התחייבות סמגל עילית בע"מ על פי תקנון זה הינן אישיות ואינן ניתנות בשום מקרה להעברה ו/או המחאה ו/או הסבה בשום צורה ואופן.
6.5. הלקוח לא יהיה זכאי בשום מקרה להמיר את השובר הכספי ו/או איזה מזכויותיו על פי התקנון ו/או מכח המבצע בכסף ו/או בשווה כסף, וזאת גם בנסיבות בהן לא יתאפשר בידו לממש את זכויותיו האמורות, לרבות כתוצאה מאובדן השובר הכספי או מחלוף תקופת המימוש.
6.6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
6.7. בכל מקרה בו תחליט סמגל עילית בע"מ , על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי השובר הכספי הושג במרמה ו/או הינו מזויף ו/או ניתן ו/או מומש בניגוד לאמור בתקנון זה, ישא הלקוח בכל עלויות השובר הכספי.
6.8. ככל לקוח ביטל עסקה במסגרת המבצע, סמגל עילית בע"מ  תבטל את זכאותו לשובר הכספי כאשר לא נעשה בו כל שימוש. ככל שנעשה שימוש, חלקי או מלא, בשובר הכספי על ידי הלקוח, יחויב הלקוח וישלם את סכום שווי השובר הכספי לסמגל עילית בע"מ כתנאי לביטול העסקה. סמגל עילית בע"מ תהיה רשאית לנכות את הסכום הנ"ל מסכום ההחזר בגין ביטול העסקה.
6.9. רישומי סמגל עילית בע"מ  ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא למבצע זה.
6.10. מובהר כי במבצעי הרשת מסוג "קש-בק ", השובר הכספי יינתן עבור המוצר שנרכש בלבד ולא עבור המוצר שהתקבל בשל המבצע האמור.